Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych oraz prywatności jest dla nas ważna i stanowi jedne z priorytetów naszej działalności. Dokładamy wszelkich możliwych działań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy. Od dnia 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują nowe europejskie przepisy o ochronie danych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane ogólnym rozporządzenie o ochronie danych czy też „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z
4.05.2016, str. 1).


W związku powyższym chcemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach ich przetwarzania w ramach prowadzenia przez Administratora współpracy oraz ewentualnych działań marketingowych.


1. Kto jest odpowiedzialny za należące do Ciebie dane osobowe? (Administrator)
Administratorem Twoich danych osobowych jest TERMIK INSTALACJE WOŹNIAK BOCZEK Sp. j. z siedzibą w Kwilczu, ul. Gumna 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000543845, REGON 631155719, NIP 787 17 91 238.


2. Kontakt z Administratorem
W kwestiach dotyczących przetwarzania należących do Ciebie danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z Administratorem:
a) poprzez skierowanie korespondencji tradycyjnej na adres: ul. Gumna 12, 64-420 Kwilcz lub;
b) za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: rodo@termik.eu
Pod wyżej wymienionymi danymi skontaktujesz się z osobą odpowiedzialną za proces przetwarzania danych osobowych u Administratora.


3. Podstawa prawna i cel przetwarzania należących do Ciebie danych osobowych
Jeżeli łączy Cię z Administratorem relacja biznesowa, Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas lub strony trzecie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przez prawnie uzasadniony interes należy rozumieć marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora lub strony trzecie.
Jeżeli nawiązałeś kontakt z Administratorem w celu zawarcia i wykonania umowy usług instalacyjnych elektryczno-informatycznych, umów projektowych, transportu, Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

W przypadku braku powiązań biznesowych pomiędzy Tobą a Administratorem Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Jeżeli wyrazisz zgodę, Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów marketingowych również po zakończeniu obowiązywania umowy między Tobą, a Administratorem. Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych, jeżeli cofniesz uprzednio wyrażoną zgodę. Przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody jest dalej zgodne z prawem.


4. Przysługujące Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez nas należących do Ciebie danych osobowych
Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej opisujemy i wyjaśniamy Twoje prawa:
a) Dostęp do danych osobowych – w każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych;
b) Sprostowanie i uzupełnienie danych – masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) Prawo do usunięcia danych – masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących
przypadków:
• gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
• gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
• gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
• gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
• gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne:
• do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
• do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
• do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo żądania od Administratora
ograniczenia przetwarzania w przypadkach gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  •  wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

e) Prawo do sprzeciwu – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnieuzasadnionym interesie, tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) Prawo do cofnięcia zgody – w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g) Prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy z Administratorem. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

h) Prawo do skargi – masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem:

  •  kierując korespondencję tradycyjną na adres: ul. Gumna 12, 64-420 Kwilcz lub;
  •  za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: rodo@termik.eu

Z uprawnienia do złożenia skargi, o którym mowa w punkcie h) powyżej można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z organem nadzorczym.

5. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych
Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych, które byłyby szczególnie chronione.

6. Podanie danych osobowych
Podanie przez Ciebie bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania jednak danych osobowych może jednak, w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane, uniemożliwić kontakt z Tobą.

7. Podmioty, którym udostępniamy należące do Ciebie dane osobowe?
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
a) usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania
obowiązujących przepisów o ochronie danych.
b) jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
W przypadku konieczności przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.)
„Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

9. Okres przechowywania należących do Ciebie danych osobowych.
Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

11. Zmiany Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.


Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.